Ważne informacje dla klientów

Wskaźniki i stawki 2023

Witaj!

Poniżej znajdziesz ważne informacje dotyczące wskaźników i stawek podatkowych w 2023. Nie wszystkie dotyczą państwa działalności jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy wiedza na temat zmian gospodarczych może być przydatna.

Robert Bakalarski, Optima

Koszty uzyskania przychodów

 • z tytułu jednego stosunku służbowego 250 zł miesięcznie, rocznie łącznie nie więcej niż 3.000 zł 
 • równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego z każdego z tych stosunków 250 zł miesięcznie, rocznie łącznie nie więcej niż 4.500 zł
 • z tytułu jednego stosunku służbowego gdy miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300 zł miesięcznie, rocznie łącznie nie więcej niż 3.600 zł
 • równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego gdy miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków 300 zł miesięcznie, rocznie łącznie nie więcej niż 5.400 zł.
 • zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego
 • opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
 • korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach:
  • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistki;
  • produkcji audialnej i audiowizualnej;
  • działalności publicystycznej;
  • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  • działalności konserwatorskiej;
  • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2509), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej
 • Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:
  • zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź
  • limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 120.000 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

1.01.2023 r. – 30.06.2023 r. 3.490 zł.

1.07.2023 r. – 31.12.2023 r. 3.600 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

1.01.2023 r. -30.06.2023 r. 22,80 zł za godzinę.

1.07.2023 r. -31.12.2023 r. 23,50 zł za godzinę.

Stawki CIT Estoński

10% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności,

20% podstawy opodatkowania – w przypadku podatnika innego niż wskazany powyżej

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek przez płatnika i podatnika osiągającego dochody bez pośrednictwa płatnika :

1/12 kwoty zmniejszającej podatek 300 zł

1/24 kwoty zmniejszającej podatek 150 zł

1/36 kwoty zmniejszającej podatek 100 zł

Stawki podatku CIT

19% podstawy opodatkowania

9% podstawy opodatkowania, stawkę tę stosują mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku rozpoczęcia tej działalności, z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 19 ust. 1a-1c updop

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 200.000 zł

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5.793.000 zł = 1.200.000 eur

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika 217.000 zł = 45.000 eur

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50.000 zł

Limit dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) 42.000 zł = 10.000 eur

Darmowa wycena

Wypełnij i wyślij zapytanie

Wypełnij krótką ankietę niezbędną do przygotowania właściwej wyceny dla potrzeb Twojej firmy.