Najważniejsze zmiany podatkowe w 2022

Polski Ład

Witam!

Poniżej publikuję niektóre ze zmian w podatkach w roku 2022 w związku ze wprowadzeniem Polskiego Ładu. Mam świadomość, że nie wszystkie zmiany, które dotyczą państwa działalności zostały poniżej opisane.  Zachęcam do kontaktu w tej sprawie aby poznać więcej szczegółów i optymalnie się przygotować do zmian. 

Robert Bakalarski, Biuro Rachunkowe Optima

Składka zdrowotna

Polski Ład uchyla przepisy, które zezwalają na odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej 9%, natomiast dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy będzie wynosiła 4,9%.Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za dany miesiąc u ww. osób nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w nowej wysokości ma obowiązywać od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego “rokiem składkowym”. Po zakończeniu roku będzie następowało roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

 

U przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki zdrowotnej będzie zależała od wysokości osiąganych przez nich przychodów.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowić kwota odpowiadająca procentowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego w zależności od osiągniętych przychodów od początku roku.

60% podstawy, jeżeli przychody z działalności gospodarczej od początku roku kalendarzowego nie przekroczą kwoty 60000 zł.

100% podstawy, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczą kwotę 60000 zł i nie przekroczą kwoty 300000 zł,

180% podstawy, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczą kwotę 300000 zł.

Po zakończeniu roku będzie następowało roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej, będzie stanowiła kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art.18 ust 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, będzie stanowiła kwota ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Nowe terminy rozliczania składek ZUS

 • do 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20 dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników składek.

Ograniczenia w amortyzacji

Amortyzacji podatkowej nie będą podlegały budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Nowych regulacji nie będą musieli stosować podatnicy, którzy nabyli  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawne przed dniem 1 stycznia 2022 r. Przywilej ten będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 r.    

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych nabytych i używanych przed wprowadzeniem  do ewidencji ŚT i  nieużytkowanych w prowadzonej działalności. Wartość początkową będzie stanowić cena ich nabycia, nie wyższa  od ich wartości rynkowej.

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego do majątku prywatnego będzie powodowała obowiązek podatkowy, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten zostanie wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynie 6 lat.

Podatku VAT będziemy naliczać od od realnej wartości pojazdu.

Zasady będą miały zastosowanie do składników wykupionych z leasingu do majątku prywatnego po dniu 31 grudnia 2021 r.

Brak możliwości złożenia wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej od 1 stycznia 2022 r.

Od 21 stycznia 2023 r. najem prywatny będzie można rozliczać tylko ryczałtem.

Wyższa kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej będzie wynosiła 30000 zł, a kwota zmniejszająca podatek 5100 zł.

Wyższy próg dochodów skali podatkowej

Próg dochodów skali podatkowej, do którego będzie stosowana 17% stawka podatku, będzie wynosił 120 000 zł.

Kalkulator wynagrodzeń - Polski Ład

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wysokości pensji netto w ujęciu miesięcznym, z uwzględnieniem założeń rządowego programu „Polski Ład”. Kliknij na poniższy link:

Kalkulator pensji netto – Polski Ład

Wynagrodzenia członków zarządu

Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od wynagrodzenia będzie naliczana i odprowadzana składka zdrowotna w wysokości 9%.

Minimalny podatek dochodowy

Minimalny podatek dochodowy będą płacić spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Podatek ten będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania.

Kwestię minimalnego podatku dochodowego szczegółowo reguluje art. 24ca ustawy o PDOP.

Podatek od przerzucanych dochodów

Podatnicy CIT będą zobowiązani do płacenia podatku od przerzucanych dochodów w wysokości 19% (art. 24aa ustawy o PDOP). Przerzucone dochody będą to koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką stanowiące należność tego podmiotu.

Wynagrodzenia członków zarządu

Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od wynagrodzenia będzie naliczana i odprowadzana składka zdrowotna w wysokości 9%.

Ulga podatkowa dla klasy średniej

Z ulgi  będą mogli korzystać pracownicy oraz przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej.

Mechanizm tej ulgi polega na tym, że od dochodu będzie odliczana  kwota, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów/dochodów (według określonych wzorów). Ulga ta będzie stosowana u podatników, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody/dochody mieszczące się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Płatności gotówkowe

Zmniejszenie limitu płatności powyżej którego przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego do 8000 zł.

Wprowadzenie limitu dla transakcji gotówkowych w relacji B2C w kwocie 20000 zł.

Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przychody ze świadczenia usług m.in. związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1) w tzw. branży IT będą opodatkowane 12% stawką ryczałtu. Przychody ze świadczenia usług m.in. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) 14% stawką.

Obrót bezgotówkowy

Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Będzie to dotyczyło tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych. W ustawie o VAT wprowadzono preferencje z tym związane. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, nie zapewni współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego będzie zapewniał możliwość przyjmowania płatności, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika karę w wysokości 5000 zł.

Nielegalne zatrudnianie pracowników - sankcje

Pracodawcy będą zaliczać do przychodów podatkowych wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie, za każdy miesiąc, w którym zostanie stwierdzone nielegalne zatrudnienie w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu. Przychód ten powstanie na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.
Przychodem pracodawcy będą również przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich organom podatkowym tzw. wynagrodzenie wypłacone “pod stołem”. U pracownika przychody te będą zwolnione z PIT.

Konsekwencją nielegalnego zatrudniania pracowników będzie też brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy wynagrodzenia pracownika oraz należnych od nich składek ZUS z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia nie będą obciążać ubezpieczonego i będą opłacane w całości z własnych środków przez pracodawcę.

Zmiany w stawkach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przychody ze świadczenia usług m.in. związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1) w tzw. branży IT będą opodatkowane 12% stawką ryczałtu. Przychody ze świadczenia usług m.in. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) 14% stawką.

Niezadeklarowane dochody

W 2022 r. podmioty, które uzyskały dochody lub przychody, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Polski, będą mogły te dochody i przychody zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów wyniesie 8% podstawy opodatkowania.

Koszty finansowania dłużnego

Podatnicy będą zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa kwotę 3 000 000 zł albo kwotę obliczoną według wprowadzonego do ustawy o Pdop wzoru przy zastosowaniu limitu w wysokości 30%.

Estoński CIT

Nowelizacji ulegną regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT. Zmiany mają objąć m.in.:

 • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.
 • rezygnację z obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych
  rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji z domiaru zobowiązania podatkowego
 •  obniżenie stawki estońskiego CIT.

Ukryte dywidendy od 2023 r

Ukryta dywidenda może przybierać różne formy, np.:

 •  płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 •  transakcje o nierynkowym charakterze,
 • uzależnianie wysokości wynagrodzenia wypłacanego za różne świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych od wysokości zysków osiąganych w tym samym okresie przez takiego podatnika.
  Spółki nie będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Grupa VAT

Od 1 lipca 2022 r. zostanie umożliwione podmiotom powiązanym wspólne rozliczanie VAT. Wprowadzono nowy rodzaj podatnika tzw. grupę VAT. Jest to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zarejestrowana jako podatnik VAT.

Ulgi dla przedsiębiorców

Modyfikacji ulegnie ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), która ma działać symultanicznie z ulgą IP BOX.
Zostaną wprowadzone ulgi:

 •  na prototyp,
 •  na innowacyjnych pracowników,
 •  na robotyzację,
 •  dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (ulga na ekspansję),
 •  dotycząca pierwszej oferty publicznej,
 •  konsolidacyjna,
 • na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 • na terminal płatniczy,
 • dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

Krajowy System e-Faktur - KSeF

Podatnicy VAT będą mieli możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur tzw. KSeF.
Fakturą ustrukturyzowaną będzie faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF wraz z nadanym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie.
W 2022 z systemu KSeF przedsiębiorcy będą korzystać dobrowolnie. Od 2023 r. korzystanie z e-faktur będzie obligatoryjne.

Zakres danych na fakturach

Zniesiony zostanie wymóg umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto.
Na fakturze korygującej nie będzie obowiązku umieszczania:
• informacji “faktura korygująca” lub “korekta”,
• przyczyny korekty,
• daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty.
Wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie tzw. korekta zbiorcza do poszczególnych pozycji z faktury, a także wszystkich pozycji z danej faktury. Dopuszczalne będzie skorygowanie w jednym dokumencie za dany okres, zarówno poszczególnych dostaw lub usług, jak i wszystkich dostaw lub usług. W przypadku wystawienia na rzecz jednego odbiorcy za dany okres faktury korygującej dotyczącej wszystkich dostaw lub świadczenia usług z tego okresu, faktura korygująca nie będzie musiała zawierać nazwy towarów lub usług objętych korektą.

Wydłużenie terminu na wystawienie faktury

Podatnik może wystawić fakturę nie wcześniej niż do 60 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60 dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Stosowanie nazwy "duplikat" na fakturze

Zmiana polega na dobrowolnym umieszczaniu na fakturach wyrazu “duplikat”.

Rozliczania PIT przez samotnych rodziców

W miejsce dotychczasowej ulgi dla samotnych rodziców wprowadzono nową ulgę polegającą na odliczaniu od podatku w zeznaniu rocznym przez podatnika będącego samotnym rodzicem kwoty 1500 zł

Ulga na dzieci

Gdy między podatnikami (np. rozwiedzionymi rodzicami) brakuje porozumienia co do podziału odliczanej kwoty, kwotę ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Wspólne rozliczenie małżonków

Prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów będą mieli małżonkowie również za rok, w trakcie którego został zawarty związek małżeński pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwała do końca roku podatkowego. Wspólne rozliczenie będzie również możliwe przez podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo po upływie roku podatkowego, przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Zerowy PIT dla seniorów

Zwolnienie z PIT przychodów uzyskanych przez seniorów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnienie to będzie dotyczyć seniorów, którzy mimo uzyskania uprawnień do emerytury, świadczenia tego nie pobierają.

PIT zero dla rodzin 4+

Podatnicy wychowujący co najmniej czworo dzieci będą zwolnieni z PIT od przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Zwolnieniem tym będą objęte przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga dla osób powracających z zagranicy

Wolne od podatku dochodowego będą przychody podatnika ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Zwolnienie z PIT będzie obowiązywało w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego po spełnieniu ustawowych warunków, w tym trzyletniego pobytu za granicą.

Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej

W ramach tej ulgi zdefiniowane są nowe wydatki na cele rehabilitacyjne podlegającyme odliczeniu od dochodu.