Najważniejsze zmiany

Podatki 2023

Witam!

Poniżej publikuję najważniejsze zmiany w podatkach w roku 2023. Mam świadomość, że nie wszystkie zmiany, które dotyczą państwa działalności zostały poniżej opisane.  Zachęcam do kontaktu w tej sprawie aby poznać więcej szczegółów i optymalnie się przygotować do zmian. 

Robert Bakalarski, Biuro Rachunkowe Optima

 • Wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących,
 • rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy on-line i wirtualne,
 • liberalizację warunków zwrotu dla tzw. podatnika bezgotówkowego, zwrot VAT 15 dni,
 • zwiększenie limitu wartości sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika z1.200.000 euro do 2.000.000 euro
 • rezygnację z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku, gdy podatnik otrzyma całość lub część zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym dokona czynności, na poczet których otrzyma zapłatę. Nie będzie to  możliwe w przypadkach, o których mowa w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT, gdy ustawodawca przewidział szczególne terminy wystawiania faktur
 • zwiększenie neutralności podatku VAT, w przypadku WNT faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku . Powyższe spowoduje, iż podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym
 • planuje się likwidację wymogu uzgadniania prognozy proporcji VAT lub prognozy prewspółczynnika i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego
 • zwiększenie limitu pozwalającego na uznanie, że proporcja VAT określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja przekroczyła 98%, do 10.000 zł
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonywania rocznej korekty VAT gdy różnica pomiędzy proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie będzie przekraczała 2 punktów procentowych
 • zachowanie udogodnień wynikających z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – niestosowanie sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości w przypadku, gdy kwota odpowiadająca kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zostanie zapłacona z zastosowaniem MPP przez podatnika innego niż wskazany na fakturze
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z odpowiedzialności solidarnej osób trzecich, w przypadku pomyłkowych wpłat na rachunek VAT
 • planuje się rozszerzyć zasady korygowania deklaracji składanych na potrzeby unijnej/nieunijnej procedury OSS

Aktualizacja VAT-R związana jest z wprowadzeniem w ustawie o VAT:

 1. możliwości rezygnowania ze zwolnienia z VAT w przypadku świadczenia usług finansowych
 2. nowego rodzaju podatnika, jakim od 1 stycznia 2023 r. jest grupa VAT

E-faktura nie będzie obowiązkowa w 2023r.

Od 1 stycznia 2023 r. podatnikiem VAT może być tzw. grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT . Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej www.gov.pl  „Objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT z 11 października 2022 r.”

Od 1 stycznia 2023 r., składki ZUS od należności ze stosunku pracy w części finansowanej przez pracodawcę, a także składki na FP, FS, FGŚP stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia tym terminom składki stanowią koszty uzyskania przychodów jak dotychczas z chwilą ich opłacenia do ZUS.

Polski Ład 2.0 wprowadził zmiany w zakresie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Płatnik pomniejsza zaliczki, o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom. Płatnicy pomniejszają zaliczki według wskazanych w oświadczeniach proporcjach, przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana przez wszystkich płatników w miesiącu nie może przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej, czyli 300 zł.

Ryczałt za grudzień/ostatni kwartał roku podatkowego będzie podlegał wpłacie do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego. Ryczałt należny za grudzień 2022r./czwarty kwartał 2022 r. podlega wpłacie jeszcze na „starych” zasadach, tj. w terminie do końca lutego 2023 r. 

Został  wydłużony do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten obowiązuje w przypadku zeznań PIT-28/PIT-28S składanych za 2022r.

Od 1 stycznia 2023 r. podatkowa amortyzacja nieruchomości oraz praw mieszkalnych nie jest już dopuszczalna. Niezamortyzowane wartości początkowe takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostaną rozliczone podatkowo dopiero w momencie odpłatnego ich zbycia.

Podatnicy CIT dokonujący korekt podstawy opodatkowania w ramach ulgi na złe długi dla celów CIT w rozliczeniu za 2023 rok nie będą  zobowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te korekty.

Polski Ład 2.0 wprowadził zmiany w zakresie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Płatnik pomniejsza zaliczki, o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom. Płatnicy pomniejszają zaliczki według wskazanych w oświadczeniach proporcjach, przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana przez wszystkich płatników w miesiącu nie może przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej, czyli 300 zł.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku organu rentowego najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych. Płatnik nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pobranie zaliczki, spowodowane zastosowaniem się do złożonego przez podatnika oświadczenia lub wniosku.

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. opodatkowywali dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, mogą wybrać rozliczenie na skali podatkowej. Wyboru tego będą dokonywali w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za 2022 r. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, w zeznaniu tym wykaże dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywał podatkiem liniowym oraz należne zaliczki od tych dochodów bez przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową po zakończeniu 2022 r. polega na zawiadomieniu o tym wyborze w zeznaniu podatkowym (PIT-36).

Od 1 stycznia 2023 r.  limit składki zdrowotnej zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu wynosi 10 200 zł.

Dochody osób fizycznych osiągnięte w 2022 r. podlegają opodatkowaniu według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2022 r. W przypadku jednak, gdy podatek należny za 2022 r., wynikający z zeznania PIT-37 lub PIT-36, będzie wyższy od hipotetycznego podatku obliczonego przez KAS według „starych” zasad (m.in. z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej) podatnik otrzyma zwrot powstałej różnicy.

PIT-2 składany pracodawcom będzie zawierał oświadczenie o

 • zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek
 • preferencyjnym opodatkowaniu dochodów
 • korzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 • w sprawie ulg podatkowych
 • sprawie niestosowania ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania -przychodów
 • rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 • niepobierania zaliczek na podatek

PIT-2A składany bankom, organom zatrudnienia i innym płatnikom.

PIT-3 składany organowi rentowemu.

Od 1 stycznia 2023 r. zasadniczo każdy podatnik w tym również pracownik może złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł

W przypadku uzyskania przez podatnika, który złożył taki wniosek, dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej przekraczających u tego płatnika w roku podatkowym kwotę 30.000 zł, płatnik oblicza zaliczki bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek.

W 2023 r. przychody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym. Stawka ryczałtu w najmie prywatnym wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł.

Termin zapłaty estońskiego CIT od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat został przesunięty do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o ww. podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto.

 Termin zapłaty estońskiego CIT od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto po zakończeniu opodatkowania estońskim CIT przesunięto do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie.

Zgodnie z przepisami obowiązującym do dnia 25 października 2022 r., podstawę opodatkowania estońskim CIT stanowiła suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto. Na skutek nowelizacji w od 26 października 2022 r. jest mowa o sumie dochodów ustalonych w roku podatkowym, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto a nie w miesiącu.

Podatnik opodatkowany estońskim CIT, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania estońskim CIT rozdysponuje tym dochodem w całości lub w części, jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego odpowiednią deklarację i wpłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym ta dyspozycja została dokonana.

Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

1) w pełnej wysokości w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej (ciężar dowodu, że składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej, spoczywa na podatniku),

2)w wysokości 50% w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Podatek należny wynikającego z tzw. korekty wstępnej wygasa w przypadku stosowania estońskiego CIT w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej czterech lat podatkowych. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2022 r. podatnik, który wybrał estoński CIT, dokonywał zapłaty podatku należnego wynikającego z tzw. korekty wstępnej z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania estońskim CIT, jeżeli podatnik stosował to opodatkowanie krócej niż cztery lata podatkowe.

Znowelizowano także jeden z warunków, jakie podatnik musi spełnić, aby móc podlegać opodatkowaniu estońskim CIT, dotyczący trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (odpowiednio jednokrotności w przypadku małego podatnika) jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na PIT i składek ZUS. W znowelizowanych przepisach jest mowa o podatnikach będących płatnikami zaliczek na PIT i składek ZUS a nie o podatnikach, na których ciąży obowiązek poboru zaliczek na PIT i składek ZUS.

Mocą ustawy nowelizującej w ramach Polskiego Ładu 3.0 uchylono regulacje dotyczące ukrytej dywidendy.

Zwolniono podatników z minimalnego podatku dochodowego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podatek minimalny został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu i miał na celu opodatkowanie tych przedsiębiorców, którzy wykazują stratę podatkową i nie uiszczają podatku dochodowego od osób prawnych na ogólnych zasadach.

Od 1 stycznia 2023 r. za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Efektem tej zmiany jest objęcie ww. osób obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w ZUS.

 • 1 stycznia – Płaca minimalna 3.490 zł, Minimalna stawka godzinowa 22,80 zł.
 • 1 lipca – Płaca minimalna 3.600 zł,  Minimalna stawka godzinowa 23,50 zł

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia minimalnego za 2023 r. w dwóch terminach oznacza również dwukrotny wzrost niektórych świadczeń pracowniczych w przyszłym roku.

Dwukrotnemu podwyższeniu ulega również kwota wolna od potrąceń, stanowiąca odpowiednią wartość procentową wynagrodzenia minimalnego.

Przepisy zaczną obowiązywać w 14 dni po  opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Aktualnie ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Zgodnie z ustawą nowelizującą, obowiązkiem pracodawcy w związku z wprowadzeniem w zakładzie pracy zdalnej będzie m.in.:

 • zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych,
 • pokrycie innych niż określone powyżej kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w dotyczącym pracy zdalnej porozumieniu, regulaminie, itp.
 • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania tej pracy.

Jeżeli pracownik będzie wykonywał pracę zdalną na własnym sprzęcie, będzie miał prawo do ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałty w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Pracę zdalną będzie można wprowadzić na podstawie uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem, przy przyjmowaniu pracownika do pracy lub w trakcie zatrudnienia. Dopuszczalne też będzie jednostronne wprowadzenie pracy zdalnej przez pracodawcę w okresie:

 • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

Pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej wydane w powyższym trybie za co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.

Przed wdrożeniem pracy zdalnej wobec konkretnego pracownika lub grupy pracowników konieczne będzie uregulowanie zasad tej pracy na poziomie zakładowym w:

 • porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową,
 • regulaminie
 • porozumieniu zawartym z pracownikiem
 • Okazjonalna praca zdalna tj. praca zdalna świadczona każdorazowo na wniosek zainteresowanego pracownika. W sejmowej wersji ustawy wymiar okazjonalnej pracy zdalnej został ustalony na maksymalnie 24 dni w ciągu roku kalendarzowego.

W ramach okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi do wykonywania pracy czy pomocy technicznej. Może jednak indywidualnie ustalić np. ewentualny zwrot kosztów poniesionych przez pracownika w ramach realizacji pracy zdalnej na żądanie.

Kontrola trzeźwości będzie dopuszczalna tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Celem tej kontroli może być nie tylko wykrycie alkoholu w organizmie pracownika, ale również innych środków działających podobnie do alkoholu.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa stawka diety za krajową podróż służbową 45 zł za dobę podróży. Odpowiednio do tego wzrosły świadczenia delegacyjne ustalone jako wielokrotność lub określony procent diety, tj.:

 • maksymalna kwota zwrotu kosztów noclegu w podróży krajowej, odpowiadająca 20krotności diety do 900 zł,
 • ryczałt za nocleg w podróży krajowej, stanowiący 150% diety do 67,50 zł,
 • ryczałt za przejazdy komunikacją miejscową w podróży krajowej, stanowiący 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży do 9 zł.

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło też, od 29 listopada 2022 r., podwyżkę kwoty diety zagranicznej oraz/lub limitów noclegowych do niektórych państw. Zmiany dotyczą m.in. diet i/lub limitów noclegowych z tytułu podróży zagranicznych do Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec (zmiana limitu noclegowego), Słowacji, Słowenii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.

Co 4 lata każdy podmiot zatrudniający zobowiązany jest ponowić zapis w odniesieniu do zatrudnianych osób. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 r., a kolejny w 2027 r. Terminy autozapisu są stałe dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od daty wdrożenia PPK.

Pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika, aby zapisać go do PPK. Oznacza to, że jeżeli pracownik nie chce należeć do PPK, to musi złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Automatyczny zapis dotyczy tylko osób pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.

Ponowny autozapis dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Autozapis nie dotyczy osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia.

Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat, nie będą mogły zostać uczestnikami programu.

Deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w PPK czy odprowadzania wpłat są wiążące dla podmiotu zatrudniającego do końca lutego 2023 r.

Nowelizacja KSH weszła w życie pod koniec 2022 r. zmiany obejmują następujące obszary:

 • Prawo grup spółek:

  • Głównym zadaniem prawa grup spółek jest ustawowe uregulowanie relacji pomiędzy podmiotami występującymi w holdingach, min.

   -możliwość wydawania przez spółkę dominującą spółce zależnej wiążącego polecenia dotyczącego prowadzenia spraw spółki oraz reguluje sposób jego wykonania i możliwość odmowy jego wykonania przez spółkę zależną

   -zwolnienie członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów spółki zależnej i spółki dominującej z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia, jeśli działali oni w interesie grupy spółek

   -możliwość pociągnięcia spółki dominującej do odpowiedzialności odszkodowawczej (w określonych przypadkach) względem spółki zależnej, wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej oraz wierzycieli spółki zależnej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia.

 • Zmiany w przepisach dotyczących rad nadzorczych spółek kapitałowych

  • Reforma nadzoru właścicielskiego, z którą wiąże się wprowadzenie nowych obowiązków i uprawnień rady nadzorczej. Zmiany te obejmują każdy rodzaj spółki kapitałowej, min.

   -wprowadzenie obowiązku corocznego sporządzania i składania zgromadzeniu wspólników lub walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z działalności rady nadzorczej

   -wprowadzenie uprawnienia do żądania od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki oraz spółek zależnych i powiązanych

   -w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej – szczegółowe uregulowanie trybu funkcjonowania rady nadzorczej, w tym między innymi roli przewodniczącego rady nadzorczej oraz zasad zwoływania i odbywania posiedzeń rady nadzorczej

 • Wprowadzenie przepisów dotyczących organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej na wzór przepisów dotyczących organów prostej spółki akcyjnej

  • Nowelizacja KSH wprowadza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej wyraźne uregulowanie:

   -obowiązku zachowania przy wykonywaniu obowiązków przez członka zarządu i rady nadzorczej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności oraz obowiązku lojalności wobec spółki

   -zasady obliczania kadencji w pełnych latach obrotowych o ile umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej

   -zasady business judgement rule, która wyłącza cywilnoprawną odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej oraz likwidatorów za szkodę wyrządzoną spółce, jeśli działali oni w sposób lojalny wobec spółki i w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny

 • Zmiany w przepisach dotyczących zarządów spółek kapitałowych, min.

  • -w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  obowiązek protokołowania uchwał zarządu na wzór obecnej regulacji zarządu spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej. Reforma k.s.h. dodatkowo ujednoliciła wymogi formalne, które mają spełniać protokoły uchwał zarządu każdego rodzaju spółek kapitałowych

   – w odniesieniu do spółki akcyjnej obowiązek udzielania radzie nadzorczej informacji m.in. o podjętych uchwałach, sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju oraz transakcjach i innych zdarzeniach wpływających lub mogących wpłynąć na sytuację majątkową spółki

 • Rozszerzenie katalogu przestępstw, których popełnienie stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym wyklucza możliwość sprawowania funkcji w spółkach kapitałowych, min.
  • -przyjmowaniu korzyści majątkowych lub osobistych albo ich obietnic w związku z pełnieniem funkcji publicznej,

   -udzielaniu lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji